مدراک مورد نیاز جهت دریافت ویزای قبرس اروپایی :

جهت صدور روادید ( ویزا ) ملی قبرس اروپایی مدراک زیر مورد نیاز است :

با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم